توسعه راهبردی

هم افزایی و همسویی
قرارگیری شرکتهای تابعه صبا تامین پارسیان در زنجیره ارزش یکدیگر و دستیابی هر یک به مزیت مقیاس در انجام یک کار به صورت تخصصی

توانمندی مالی
تامین مالی و مدیریت جریان نقد پروژه های شرکتها و همچنین ایجاد مزیتهای مالیاتی در تنوع پورتفوی سرمایه گذاری

استراتژی هماهنگ
راهبری استراتژیک واحدهای کسب و کار، تعریف اهداف بلندمدت و کوتاه مدت، تدوین مسیر توسعه، سیاستهای ادغام و تملیک، عرضه اولیه شرکتها در بورس

منابع و فرآیندهای مشترک
استفاده کسب و کارها از منابع، قابلیتها، فناوریها یا برند بنگاه مادر (بویژه در توان بازاریابی و مذاکره با مشتریان بزرگ) یا برخورداری از فرآیندهای پشتیبانی مشترک، مانند زیرساخت IT، حسابداری، خرید و تدارکات و خدمات حقوقی