حفاری اکتشافی در معدن منگنز اسبکشان

حفاری اکتشافی در معدن منگنز اسبکشان

به منظور دستیابی به ذخیره بیشتر و تداوم استخراج و بهره‌برداری در سینه کار منگنز و در پی مطالعات صورت گرفته، تعدادی گمانه اکتشافی در معدن اسبکشان حفر گردید.