حفر گمانه اکتشافی تا عمق ۱۲۰۷ متر

حفر گمانه اکتشافی

حفر گمانه اکتشافی تا عمق ۱۲۰۷ متر

حفر گمانه اکتشافی تا عمق ۱۲۰۷ متر در سایت سریدون معدن مس سرچشمه با سایز NQ