صدور سند مالکیت برای واحدهای برج‌های مسکونی پارسیس کیش

سند مالکیت

صدور سند مالکیت برای واحدهای برج‌های مسکونی پارسیس کیش

به اطلاع می‌رساند که پیش‌نویس سندهای مالکیت واحدهای برج‌های مسکونی پارسیس کیش آماده شده است و از خریداران محترم به ترتیب اولویت جهت انجام مراحل قانونی انتقال سند مالکیت دعوت به عمل خواهد آمد. به این ترتیب، امکان انتقال سند مالکیت به کلیه خریدارانی که مانده اقساط خود را تسویه نموده باشند، فراهم می‌گردد.